Günün Dereceleri

Sıra Üye Adı Üniversite Puan
1 kpss.info Erciyes Üniversitesi 0
2 nurcan Bahçeşehir Üniversitesi 0
3 Mekmetak - 0
4 sibel yardim Eskisehir anadolu üniversitesi 0
5 Matematikciozkan Erciyes 0

Haftanın Dereceleri

Sıra Üye Adı Üniversite Puan
1 kpss.info Erciyes Üniversitesi 0
2 nurcan Bahçeşehir Üniversitesi 0
3 Mekmetak - 0
4 sibel yardim Eskisehir anadolu üniversitesi 0
5 Matematikciozkan Erciyes 0

Ayın Dereceleri

Sıra Üye Adı Üniversite Puan
1 Isa Şeyma Us 20
2 Dogukan Avşaroglu 20
3 kpss.info Erciyes Üniversitesi 0
4 nurcan Bahçeşehir Üniversitesi 0
5 Mekmetak - 0

Şehirlere Göre Aylık Sıralama

Sıra Şehir Puan Lider
1 40 Dogukan Avşaroglu (20 puan)
2 Adana 0 seliM (0 puan)
3 Karabük 0 samet (0 puan)
4 Kayseri 0 byhappy (0 puan)
5 Hatay 0 Özge (0 puan)

KPSS Tarih Bilgi Notu

Halife tabiri, Mısır’ın fethinin öncesinde ve sonrasında Osmanlı padişahları tarafından kullanılan bir unvan olmuştur. Üstelik bu yal­nızca Osmanlıya has bir durum da değildir. Bu unvan diğer bazı İslam devletleri tarafın­dan da kullanılmıştır. I. Selim, hilafet maka­mını tıpkı Memlüklerde olduğu gibi korumak istemiş ancak halifeliği kendi şahsında kul­lanmamıştır. Halifeyi İstanbul’a getirterek hilafet merkezinin artık burası olduğunu göstermek istemiştir. Klasik anlamda hilafeti ilk kullanan Osmanlı hükümdarı ise Kanuni Sultan Süleyman’dır.

KPSS Tarih Bilgi Notu

Abbasi halifesi maruz kaldığı Şii baskısın­dan dolayı Karahanlılardan yardım isteme­miştir. Bu durumun sebebi, Karahanlıların siyasi yönden pek fazla etkili olmamalarıdır. Çünkü ortada Büyük Selçuklu ve Gazneli gibi iki güçlü devlet bulunuyordu. Dolayısıyla halife de bu devletlerden yardım istemiştir.

KPSS Tarih Bilgi Notu

Washington Konsensüsü, IMF, Dünya Bankası ve WTO tarafından dayatılan; G-8 ülkeleri tarafından da kabul edilen;  neo-liberal ekonomi politikalarıdır.
Mali disiplinler, mülkiyetin korunması, kamu teşebbüslerinin özelleştirilmesi, vergi reformu, uluslararası ticaretin önündeki engellerin kaldırılması gibi birtakım ilkeler bu politikanın başlıca kriterleridir. 

 

KPSS Tarih Bilgi Notu

Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu, 10 -19 yüzyıllarda Avrupa’da çok geniş bir coğraf­yada hüküm sürmüştür. Kanuni Sultan Sü­leyman Osmanlı tahtına çıktığı yıl Kutsal Roma Germen İmparatorluğu tahtına da V. Karl (Şarlken) çıkmıştı. Bazı tarihçiler tara­fından XVI. yüzyıl, Kanuni ve Şarlken’in Av­rupa’sı olarak tarif edilmiştir. Şarlken’in en büyük ideali Hristiyan Avrupa’yı kendi idaresi altında birleştirmekti. Bağımsızlığını kaybet­mek istemeyen Avrupalı Devletler ise zaman zaman Şarlken’e karşı Osmanlıdan yardım istiyorlardı. Böylece Osmanlı Devleti Avrupa siyasetinde bir denge unsuru hâline gelmişti. Şarlken’in Hristiyan Avrupa Birliği idealine en büyük mukavemet ise imparatorun he­gemonyası’na girmek istemeyen Fransa ve yeni yeni ortaya çıkan Protestanlık mezhe­biydi. İşte Osmanlı İmparatorluğu, karşıt güç olan Kutsal Roma Germen İmparatorlu­ğuna karşı bu unsurları desteklemiştir. Hatta Fransa’ya kapitülasyon verilmesi gibi bir taslak da bu dönemde gündeme gelmiştir.